Vervoersvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden vallen onder het reglement van het internationaal weg verkeer en transport van passagiers en hun bagage (CVR Geneva 1.3.73). Bij boeking, accepteert de passagier de voorwaarden en erkent deze te hebben gelezen. 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bij Eurolines België N.V. of haar agenten geboekte busreizen, behoudens indien en voorzover daarvan wordt afgeweken, in de per lijndienst door of vanwege Eurolines België N.V. uit te geven brochures of anderszins. 
 
1.2 De standaardvoorwaarden van de maatschappijen, die door Eurolines bij de uitvoering van de reis worden ingeschakeld zijn naast deze voorwaarden van toepassing voorzover deze niet in strijd zijn met de Vervoersvoorwaarden van Eurolines België N.V.

2. Definities

2.1 Reiziger: degene die de reis boekt, alsmede degenen ten behoeve van wie de reis is geboekt en/of door wie de reis wordt gemaakt. 
 
2.2 Eurolines: Eurolines België N.V. 
 
2.3 Boeking: De bij Eurolines of een van haar agenten ingediende aanvraag tot het aangaan van een reisovereenkomst betreffende een busreis volgens een door Eurolines bekend gemaakte dienstregeling. 
 
2.4 Reservering: Een door Eurolines geaccepteerde boeking voor een volgens de dienstregeling op een bepaalde datum en een bepaald tijdstip uit te voeren busreis. 
 
2.5 Ticket: Een ticket is persoonlijk en niet overdraagbaar. Een door of in opdracht van Eurolines uitgegeven vervoersbewijs, dat onder de in deze voorwaarden vermelde condities recht geeft op uitvoering van een of meerdere busreizen op het traject of de trajecten en de naam die zijn vermeld op de in het ticket aanwezige coupons. 
 
2.6 Check-in: Passagiers dienen uiterlijk 30 minuten voor vertrek aanwezig te zijn. De check in wordt gedaan door de chauffeur, behalve in Brussel Noord. In Brussel Noord wordt de incheck gedaan aan de balie in het Eurolines busstation: De check- in sluit 15 minuten voor vertrek. 
Vanuit het buitenland: U dient uiterlijk 30 minuten voor vertrek aanwezig te zijn. Als er een geopend Eurolines kantoor bij de opstapplaats is, dan checkt u in bij de balie, anders checkt u in bij de chauffeur (in Londen 1 uur voor vertrek aan de incheckbalie!). 

2.7 Betalingen: In de Eurolines winkels kan worden betaald met Cash, Credit Card en met Bancontact. Betalingen via het Eurolines Call center kunnen uitsluitend per Credit Card worden betaald. Op eurolines.be kan worden betaald per credit card of met thuisbankieren.

3. Retours / Reserveringen

3.1 Standaard retourtickets van Eurolines zijn maximaal 6 maanden geldig na de eerste reisdatum. De geldigheid van door Eurolines in haar hoedanigheid van agent van andere vervoersbedrijven als principaal aan reizigers uitgegeven tickets is conform de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende vervoersbedrijven. Promo retour tickets zijn maximaal vier weken geldig en hebben vastgelegde heen en retourdata. 
 
3.2 Open tickets dient men minimaal 48 uur voor de gewenste reisdatum te boeken. Eurolines kan niet garanderen dat er plaatsen beschikbaar zijn op de gewenste reisdatum en is in geen geval aansprakelijk voor geleden schade indien de reiziger niet op het door hem/haar gewenste tijdstip kan reizen. Indien u een open retourticket heeft geboekt met een overstap op een andere lijndienst tijdens de reis, dient u zelf het laatste traject van uw retourreis te reserveren bij de desbetreffende partner.  
 
3.3 Boekingen worden slechts geaccepteerd indien de volledige reissom door Eurolines is ontvangen. 
 
3.4 Men dient retours waarbij herbevestiging noodzakelijk is tijdig (bij voorkeur direct na aankomst), doch minimaal 5 dagen voor de gewenste reisdatum bij de lokale Eurolines vertegenwoordiging te herbevestigen, tenzij anders vermeld in de tickets, de brochure of op internet. De klant dient zich er van tevoren van te vergewissen of herbevestigen noodzakelijk is. In sommige landen dient een bedrag te worden voldaan voor herbevestiging. 

4. Check- in / Verlies ticket / Wijzigen / annuleren / Klachten

4.1 Bij de incheck en tijdens de reis dient de reiziger een geldig ticket of e-ticket op zijn eigen naam te kunnen tonen met een identiteitsbewijs( identiteitskaart of paspoort). E- tickets dienen geprint te worden (de bevestiginsemail is niet geldig als e-ticket voor de reis). Bij het niet kunnen tonen van het e-ticket bij de incheck, dient een nieuw ticket aangeschaft te worden voor het te reizen traject. Er bestaat geen recht op een terugbetaling op het originele of nieuw gekochte ticket.
 
4.2 De reiziger dient bij uitgifte van een ticket of teruggave daarvan, na controle door de vervoerder het ticket te controleren op aanwezigheid van het juiste aantal coupons en de vermelde reisdata waarop de correcte reisinformatie door u geboekt staat. 
 
4.3 Bij verlies of diefstal van het ticket worden geen duplicaten verstrekt en wordt niet tot restitutie van de reissom overgegaan. De reiziger wordt aangeraden hiervoor een verzekering af te sluiten. 
 
4.4 Tickets zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en zijn alleen geldig voor het geboekte traject. Tickets dienen gewijzigd te worden via het call center of via één van de Eurolines winkels. Gewijzigd kan worden:
*Datum
*Tijd
*Vertrekpunt

Wijzigingskosten worden in rekening gebracht bij het wijzigen van een standaard ticket (data, tijd of vertrekpunt). 

Standaard ticket:
Tot een half uur na de vertrektijd van de heenreis: per ticket 8 € wijzigingskosten, per ticket plus eventuele toeslagen. Tariefsverschillen worden niet terug betaald: Indien de heenreis heeft plaatsgevonden, kan er alleen gewijzigd worden ter plaatse tegen de lokale wijzigingskosten.
Een Promo ticket kan tot 6 uur voor vertrek van de heenreis worden gewijzigd. De wijzigingskosten zijn: bijbetaling naar de prijs van een standaard ticket en wijzigingskosten van 8 €.
Een Promo ticket kan niet worden gewijzigd binnen 6 uur voor vertrek of nadat de heenreis heeft plaatsgevonden.  
 
4.5 De boekingskosten en verzekeringskosten worden niet terug betaald. 
De annuleringskosten voor standaardtickets zijn: 
A) Tot 48 uur voor vertrek: 25 % van de ticketprijs met een minimum van 10 € per ticket.
B) 48 - 6 uur voor vertrek: 50 % van de ticketprijs met een minimum van 25 € per ticket. 
C) Binnen 6 uur voor vertrek, wanneer u zich te laat meldt voor de check-in en/of het vertrek met als gevolg dat u de bus mist, of na vertrek: geen terugbetaling. 
Promo tickets, Eurolines Passen, Mini Passen, gedeeltelijk gebruikte tickets en speciale aanbiedingen kunnen niet geannuleerd worden. 
 
4.6 Verzoeken tot terugbetaling, schadeclaims en/of klachten betreffende de uitvoering van de reis moeten schriftelijk aangetekend worden ingediend bij het hoofdkantoor van Eurolines in het land waar het ticket werd gekocht uiterlijk binnen 3 maanden na de laatste op het ticket vermelde reisdatum behoudens het bepaalde in 5.9.
 

5. Bagage

5.1 Als handbagage kan maximaal een handtas ( 60x35x15) van maximaal 5 kilo worden meegenomen. Handbagage dient in de daarvoor bestemde bagagerekken te worden opgeborgen en mag niet onder of op de stoelen of in het gangpad worden geplaatst. 
 
5.2 Eurolines aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor of in verband met het vervoer van handbagage. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de reizigers zelf. Eurolines is niet aansprakelijk ingeval van verlies of beschadiging overkomen aan geld, medicijnen, waardepapieren, goud, zilver, juwelen, edele  metalen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde zoals camera’s, elektronische opname/weergave apparatuur, persoonlijke electronische voorwerpen, identificatie documenten, mobiele telefoons en computers. 
 
5.3 De passagier wordt dringend aangeraden bagage toereikend te verzekeren. Eurolines biedt een reis- en annuleringsverzekering aan van Allianz Assistance. 
 
5.4  Aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van bagage die in het bagageruim wordt vervoerd, wordt slechts aanvaard indien en voorzover deze is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van Eurolines of de door haar bij de uitvoering van de reis ingeschakelde vervoerders en tot maximaal een bedrag van 150 € per bagage, met uitzondering van het in punt 5.2 genoemde en indien is voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 5.9. Waardevolle voorwerpen als geld, medicijnen, juwelen, edele metalen, laptop, computers, identificatie documenten etc. dienen als handbagage vervoerd te worden. 
 
5.5 Buiten 1 stuk handbagage kunnen per passagier maximaal 2 stuks bagage (koffers, tassen, pakketten 70x80x20 cm met een maximum totaalgewicht van 30 kilo) voor vervoer worden geaccepteerd. Kinderen en baby’s kunnen maximaal 1 bagagestuk van maximaal 15 kilo meenemen. Alle bagage/artikelen die hiervan afwijken worden geweigerd.Het is niet toegestaan om fietsen, sportuitrusting, ski's en muziekinstrumenten te vervoeren. Het is verboden om narcotica, explosieven en andere gevaarlijke objecten te vervoeren. Bagagereglementen kunnen afwijken op bepaalde diensten, meer informatie is beschikbaar op Eurolines.be. 
 
5.6 Het vervoer van levende of dode dieren is niet toegestaan, anders dan in geval van blindengeleidehonden. In het laatste geval dient de reiziger dit bij boeking te melden. Voorts dient de reiziger zich van te voren op de hoogte te hebben gesteld van de benodigde grensformaliteiten. 
 
5.7 Alle bagagestukken, inclusief de handbagage, dienen deugdelijk te zijn verpakt en voorzien van een duidelijke aanduiding van naam, telefoonnummer en de bestemming van de passagier. Breekbare objecten dienen als breekbare bagage verpakt te worden en aangegeven als breekbare bagage. Het verpakken van bagage is de verantwoordelijkheid van de passagier. Bij het veroorzaken van schade door de passagier aan derden valt dit geheel onder de verantwoordelijkheid van de passagier. 
 
5.8 De passagier is zelf verantwoordelijk voor het overbrengen van de bagage naar een andere bus bij een overstap of bij douanecontrole. De passagier is zelf verantwoordelijk voor het identificeren en meenemen van zijn bagage wanneer deze wordt uitgeladen. 
 
5.9 In geval van schade of vermissing van bagage, anders dan handbagage, dient de klant dit onmiddellijk na constatering mondeling bij de vervoerder (chauffeur) en Eurolines te melden. Uiterlijk binnen 10 dagen na constatering van de schade/vermissing dient men hiervan schriftelijk melding te maken bij het hoofdkantoor van Eurolines België N.V., indien het ticket in België is gekocht met meezending van het originele ticketrestant met bagagelabel. Bagageclaims die niet binnen deze gestelde termijn zijn ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.

6. Wijzigingen in dienstregeling/ Vertraging / Afgelasting

6.1 Vertrek- en aankomsttijden zijn lokale tijden. Eurolines aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging bij de uitvoering van de reis en/of voor het als gevolg daarvan ontstane schade van de reiziger. Indien door dergelijke vertragingen geen aansluitend openbaar vervoer meer mogelijk is kan Eurolines niet aansprakelijk gesteld worden. Eurolines België en/of haar buitenlandse vertegenwoordigers zijn te allen tijde gerechtigd de dienstregeling te wijzigen. De reiziger dient zich 48 uur voor het aangekondigde tijdstip van vertrek te vergewissen of er in het tijdstip van vertrek een wijziging is opgetreden. Eurolines kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien de passagier incorrecte of geen contactgegevens heeft opgegeven bij boeking. 
 
6.2 Bij dreiging of aanwezigheid van oorlog, gewapende conflicten, terroristische aanslagen, blokkades, stakingen, slechte weersomstandigheden, sociale onrusten, technische defecten aan de bus of andere omstandigheden die de uitvoering van de reis kunnen belemmeren, is Eurolines te allen tijde gerechtigd de reis af te lassen, onder terugbetaling van de betaalde reissom voor het afgelaste traject. 

7. Aansprakelijkheid passagier

7.1 De passagier die de reis boekt mede voor andere passagiers is jegens Eurolines hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele door die andere passagiers veroorzaakte schade. 
 
7.2 Kinderen onder de 16 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene reizen. 16- of 17-jarigen dienen tijdens de reis in het bezit te zijn van een autorisatie van een ouder of voogd. Hiervoor is een standaardformulier te downloaden via eurolines.be
 
7.3 Passagiers dienen zich redelijk, verstandig en wettig te gedragen in de bus, op de vertrek- en aankomstpunten en in de winkels. 
 
7.4 Het gebruik door de passagier van apparatuur als radio’s, TV- of muziekdragers is alleen toegestaan met een headset. Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan mits dit het comfort van de overige passagiers niet beperkt. 
 
7.5 De passagier dient zich te onthouden van: het beschadigen of verontreinigen van de bus; consumptie van etenswaren, alcoholhoudende dranken en gebruik van verdovende middelen in de bus; het op enigerlei wijze hinderen van de bestuurder of overig personeel bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden; het veroorzaken van hinder of overlast voor medereizigers of weggebruikers. 
 
7.6 Roken is verboden in de bus en in de Eurolines winkels/ Check-in.  

7.7 Passagiers die zich niet houden aan de Eurolines voorwaarden kunnen door Eurolines worden verwijderd uit de Eurolines winkels, van de bus en verbod tot verder reizen aan boord van de bus. 
 
7.8  Het is niet toegestaan tijdens de overtocht van de bus per veerboot de bus te betreden. De passagier dient er zorg voor te dragen dat alle benodigde bagage voor de overtocht bij het verlaten van de bus wordt meegenomen. 
 
7.9 Passagiers dienen er zorg voor te dragen dat hij/zij bij vertrek beschikt over alle reisdocumenten die zijn benodigd voor de toegang tot of doorreis door de landen, die bij uitvoering van de reis worden aangedaan; zoals paspoort ,visa, minderjarigenautorisaties, bewijzen van inenting en vaccinaties. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een eventueel vrijblijvend advies hierover door Eurolines. Indien de passagier voor of tijdens de uitvoering van de reis, de toegang tot of doorreis door een bepaald land wordt geweigerd omdat deze niet over de vereiste reisdocumenten beschikt of lijkt te beschikken, zijn alle gevolgen daarvan, waaronder de als gevolg daarvan voor Eurolines optredende schaden en kosten, voor rekening en risico van de passagier, zonder dat overigens recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom bestaat. 
 
7.10 Passagiers dienen minimaal 30 minuten voor vertrek bij de opstapplaats te zijn tenzij anders aangegeven op Eurolines publicaties of op eurolines.be. In Londen dienen passagiers zich 1 uur voor vertrek te melden aan de incheckbalie. De check-in sluit 15 minuten voor vertrek. Passagiers die te laat zijn voor de check-in verliezen het recht op hun stoel. 
 
7.11 Bij stops tijdens de uitvoering van de reis dient de passagier op de aangegeven tijd terug te zijn bij de bus, bij gebreke waarvan de bus op de aangegeven tijd zonder de reiziger zal vertrekken, zonder dat Eurolines voor de gevolgen daarvan op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn. 
 
7.12 De passagier dient zich te allen tijde te gedragen conform de veiligheidsinstructies, aanwijzingen, regels en voorschriften die zijn of worden gegeven door Eurolines of personen of organisaties die in naam van Eurolines bij de uitvoering van de reis zijn betrokken. Het is verplicht om de veiligheidsgordel te dragen indien deze aanwezig is. Eventuele boetes voor het niet dragen van de gordel komen voor rekening van de reiziger. 
 
7.13 Indien, om welke reden dan ook, Eurolines niet aan haar vervoersplicht kan voldoen of heeft voldaan, dient de reiziger contact op te nemen met Eurolines. 

8. Aansprakelijkheid Eurolines

8.1 Eurolines is gerechtigd om van deze voorwaarden af te wijken volgende de voorschriften of richtlijnen uitgegeven door Belgische of buitenlandse overheden (die relevant zijn voor de geboekte reis) en zonder enige aansprakelijkheid jegens de passagiers voor fouten en onvolkomenheden in van harentwege uitgegane of uit te geven digitale of geprint drukwerk
 
8.2 Eurolines kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gedeeltelijke of gehele gebreken in de uitvoering van het vervoerscontract, te wijten aan de passagiers fout, onvoorziene of onvermijdelijke acties van derden door overmacht. 
In geval van vertraging door overmacht,  wijst Eurolines iedere aansprakelijkheid voor schade van de hand. Passagiers hebben geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie.

9. Toegang Weigeren

9.1 Eurolines en de personen of organisaties die door haar bij de uitvoering van de reis zijn betrokken zijn, zijn te allen tijde gerechtigd de toegang tot of verblijf in de bus te ontzeggen aan personen van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat zij, hetzij onder invloed van alcohol of drugs verkeren, hetzij door uiterlijk of kleding niet voldoen aan elementaire eisen van hygiëne, hetzij door ziekte of lichamelijke gesteldheid redelijkerwijs niet in staat kunnen worden geacht aan de reis deel te nemen. 

10. Wijzigingen door Eurolines

10.1  Eurolines is gerechtigd de dienstregeling te wijzigen. De reiziger dient zich 48 uur voor het aangekondigde tijdstip van vertrek te vergewissen of er in het tijdstip van vertrek een wijziging is opgetreden. 
 
10.2 Eurolines is tot 30 dagen voor vertrek gerechtigd de reissom te verhogen wegens wijzigingen in de vervoerskosten (waaronder inbegrepen brandstof kosten), verschuldigde heffingen of van belang zijnde wisselkoersen. In zodanig geval zal de reissom worden vermeerderd met het percentage van de stijging van de bedoelde kosten sedert de boekingsdatum. In een dergelijk geval kan de klant kosteloos annuleren. 

11. Toepasselijk Recht - Bevoegde Rechter

11.1 Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. 
 
11.2 Onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de reglementering betreffende het internationale vervoer van personen en bagage over de weg (C.V.R. Genève 1.3.73). De reiziger aanvaardt de onderhavige algemene voorwaarden en erkent dat hij er kennis van genomen heeft. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Brussel.

11.3 Indien en voorzover er een geschil bestaat over de interpretatie van de onderhavige vervoersvoorwaarden van Eurolines, is bij de beslechting hiervan de versie in de Nederlandse of Franse taal beslissend. 

12. Errata

12.1 Kennelijke fouten of vergissingen in onze reisbrochures, www.eurolines.be en andere publicaties binden ons niet. 

13. Kennisgevingen

Alle kennisgevingen aan Eurolines zullen geschieden aan: Eurolines België N.V., Ernest Solvayplein 4, 1030 Brussel Telefoon: 02/274.13.50